Palm Art Award 2018

 

Yuriy Akhmetzianov - Ukraine

* * *

Yuriy Akhmetzianov

 Title: "nezgdanchik"

Medium: painting: oil on canvas

 Size: 30 x 50 cm

Year: 2018

Yuriy Akhmetzianov

 Title: "Mental Dream"

Medium: painting: oil on canvas

 Size: 20 x 30 cm

Year: 2018

Yuriy Akhmetzianov

 Title: "astral"

Medium: painting: oil on canvas

 Size: 25 x 50 cm

Year: 2017